Басты бетБос вакансиялар

Бос вакансиялар

«Қазқұрылысжүйесі» ЖШС еңбек ұжымына ықылас салу – бұл тұрақты еңбек етуді, лайықты еңбек ақы алуды, сонымен қатар, сенімді әлеуетті қорғанышты кепілдейтін ішкі корпоративтік саясаттың маңызды принципі болып табылады.      

«Қазқұрылысжүйесі» ЖШС кадрлік саясаты компанияның миссиясымен және стратегиясымен анықталады және қызметкерлермен жұмыс жасаудың біртұтас жүйесін білдіреді. Сонымен қатар, ол кадрлік жұмыстың әр түрлі элементтерді және формаларды біріктіреді: жоспарлау, қызметкерлерді іріктеу, үздіксіз кәсіби дайындықтың жүйесін қалыптастыру, қызметкерлердің кәсіби қызметтің барлық деңгейлерде біліктілігін даярлау, қайта даярлау және арттыру, қызметкерлерге өмір сүрудің лайықты деңгейді, олардың кәсіби және шығармашылық әлеуетті дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған қызметкерлерді уәждеу және ынталандыру жүйені енгізу. 

«Қазқұрылысжүйесі» ЖШС кадрлік саясатының мақсаты:     

— басшылық берген тапсырмаларды тиімді түрде шешуге қабілетті және үлкен өндірістік нәтижелерге ынталандырылған, кәсіби ұжымды құру. 

— еңбек өнімділігін арттыруға, қызметкерлерге өмір сүрудің лайықты деңгейді, олардың кәсіби және шығармашылық әлеуетті дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған қызметкерлерді уәждеу және ынталандыру жүйені  құру.

— қызметкерлерге жасасқан еңбек шартына, қолданыстағы заңнамамен белгіленген әлеуметтік және экономикалық құқықтарға сәйкес жұмыс орындарды және еңбек ақыларды қамтамасыз ету.

Аталған мақсаттарға жету кадрлік саясаттың негізгі принциптерді жүзеге асыру жолымен қамтамасыз етіледі.